Wat zijn de grondkosten in Nederland?

Grondkosten

Grondkosten in Nederland zijn sterk streekgebonden. Amsterdam spant de kroon qua grondprijzen en dorpen zoals Delfzijl sluiten de onderkant van de grondprijzenmarkt af. Grondkosten worden sterk bepaald door vraag en aanbod. Dit spel van vraag en aanbod wordt in grote mate gestuurd door de economische relevantie van een gebied of plaats.
Is er geen werk, slechte bereikbaarheid, zijn er nauwelijks scholen of andere voorzieningen, dan zal de vraag naar bouwgrond beperkt zijn. Is alles in hoge mate aanwezig maar zijn er nauwelijks beschikbare bouwkavels, dan zal de grondprijs hoog zijn.

Bouwkosten en grondkosten zijn bepalend

Bij nieuwbouw zijn de bouwkosten en de grondkosten samen veruit de grootste post van de totale uitgaven. Grondkosten variëren sterk per provincie, per stad en zelfs per straat. De laatste jaren zijn in het bijzonder de grondkosten explosief gestegen. In de periode 1998 tot en met 2007 zelfs met 400%. Terwijl in deze periode de bouwkosten slechts met 60% gestegen zijn. Door de problematische woningmarkt is de sterke stijging van grondprijzen de laatste jaren achterwege gebleven. Nu de recessie voorbij is, zien we de eerste opwaartse grondprijsaanpassingen alweer plaatsvinden.

Kavelprijzen

De grond- of kavelprijzen zijn gebaseerd op de uitgifteprijs van de gemeente waarin de kavel ligt. Daarnaast wordt de prijzen door vraag en aanbod verder bepaald. De markt en dat wat de lokale gemeente vraagt zijn aan elkaar gerelateerd. Is de uitgifteprijs van de gemeente te hoog, dan zullen er geen kavels uitgegeven worden. Onderstaand een overzicht van de uitgifteprijzen voor nieuwbouwkavels per provincie:

Uitgifteprijs kavels Min. Max. Gem.
Groningen € 84 € 320 € 119
Friesland € 130 € 506 € 229
Drenthe € 138 € 290 € 203
Overijssel € 198 € 499 € 314
Gelderland € 120 € 650 € 378
Utrecht € 294 € 803 € 539
Flevoland € 184 € 462 € 314
Limburg € 140 € 386 € 275
Noord-Brabant € 213 € 749 € 381
Noord-Holland € 208 € 1494 € 553
Zuid-Holland € 350 € 902 € 532
Zeeland € 199 € 386 € 275
Bron:iTX BouwConsult bv prijspeil: 2013

Kijk voor actuele ontwikkelingen op de site van iTX BouwConsult.

Ontwikkeling kavelprijzen

Grond is een schaars goed in Nederland. Iedere vierkante meter is in Nederland bestemd, dat is uniek in de wereld. Nederland heeft met haar polders haar grondgebied kunnen uitbreiden. Zet dit af tegen onze buurlanden waar grote delen grond niet in gebruik zijn, en je realiseert je dat grond in Nederland zijn prijs heeft. Ons grondgebruik verdeelt zich over wonen, industrie, landbouw, recreëren, infrastructuur en natuur. Zomaar uitbreidingsgebieden inplannen voor grootschalige woningbouw is niet meer van deze tijd. Grond is schaars, dus heeft het een hoge prijs in vergelijking met landen waar dat niet het geval is.

Dat grond in Nederland schaars is blijkt ook als we kijken naar de bevolkingsdichtheid. Nederland zit op 496 inwoners per km2, Belgie op 358 per km2 en Duitsland op 234 per km2. Het spreekt voor zich dat Nederland, met een hoge bevolkingsdichtheid en een schaarse hoeveelheid grond, gemiddeld hogere grondprijzen heeft dan de omliggende landen.

Ook is, door de schaarste aan beschikbare grond, voorlopig niet te verwachten dat de grondprijzen zullen dalen. De Nederlandse bevolking groeit nog steeds, terwijl de Duitse bevolking krimpt. Aan deze groei komt voorlopig nog geen einde.

Natuur, de nieuw speler

Gronden voor natuur hebben een fors aantal jaren nauwelijks aandacht, laat staan ruimte, gekregen in de ruimtelijke ordening van Nederland. In de huidige ruimtelijke ordening van Nederland wordt natuur nadrukkelijk opgenomen in de bestemmingsplannen. Grootschalige plannen, geïnitieerd in Brussel, krijgen hun beslag op de beschikbare grond in Nederland. Een goede zaak, maar wederom bevestigend, kijkend naar wat er aan natuur beschikbaar is, dat er gevochten moet worden om iedere vierkante meter.

Grondprijs en gemeentelijke begroting

Gemeenten verdienden veel geld aan de uitgifte van kavels. Zoveel geld dat ze van de opbrengst tal van leuke ‘dingen’ in de gemeente gedaan hebben in ruil daarvoor. Niets op tegen, echter, bij veel gemeenten is het geld al uitgegeven en moeten de inkomsten uit de verkoop van kavels nog binnenkomen. De huid is al verkocht voordat de beer geschoten is. Een economisch zeer onverstandig beleid. Juist omdat in veel gemeentelijke begrotingen de grondopbrengsten al zijn opgenomen is onze verwachting dat gemeentelijke uitgifteprijzen niet zullen zakken. Een daling van de grondprijzen zal leiden tot enorme verliezen. En die verliezen vormen een hoog-explosief mengsel met daarin een brandende lont voor ieder college.

Kosten overzicht in de WoonWensTool

De WoonWensTool biedt je de mogelijkheid om niet alleen je bouwkosten uit te rekenen, maar je krijgt met het gratis WoonWensRapport ook een handige stichtingskostenopzet waarin de grondkosten zijn verwerkt. De WoonWensTool kun je naar eigen inzicht invullen. Op deze wijze heb je alle kosten in beeld. Van de bouwkosten, de kavelkosten tot en met de bijkomende kosten. Handig en verstandig.

Terug
2016-06-G - 2.656
Bouwkosten Aannemers offerte Bouwbudget CPO Grondkosten Huis prijs Kosten houtskeletbouw Programma van eisen Moodboard Stichtingskosten